Evenementenvergunningen Europaplein t.h.v. 22

Stadsdeel Zuid -
10 februari 2017

Verleend

Europaplein thv 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kingsland" op Koningsdag 2017, binnen en buiten op het terrein van de Rai. Dit evenement loopt van 12:00 uur tot en met 20:00 uur, verzonden d.d. 9 februari 2017. Dossiernummer 2016-200713.

Indien u bezwaar wilt maken en u wilt graag voor de datum van Koningsdag gehoord worden is daarvoor op 28 maart a.s. tussen 13.00 en 17.00 uur een mogelijkheid op het stadhuis, Amstel 1 te Amsterdam. Op deze dag zal de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie de dan binnengekomen bezwaarschriften over de Koningsnacht- Koningsdag evenementen/tapjes behandelen. Uiteraard dient uw bezwaarschrift voor die datum ontvangen te zijn. Dit laat verder onverlet dat u binnen 6 weken na datum verzending van het besluit nog een bezwaarschrift kunt indienen en/of aanvullen.

Voor wat betreft de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijs ik u naar de clausule onder aan het besluit.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester van Amsterdam

T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202

1000 AE AMSTERDAM

Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
  • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 • Schorsende werking
 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. Spoed? Voorlopige voorziening Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
 • de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
 • sector Bestuursrecht Algemeen
 • Postbus 75850
 • 1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie