Aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Wandelweg 30

Stadsdeel ZuidĀ -
27 januari 2017

Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het na sloop van het bestaande schoolgebouw op de locatie Zuidelijke Wandelweg 30 op het vrijkomend terrein oprichten van een gebouw ten behoeve van basisonderwijs en kinderopvang, ingekomen d.d. 28 december 2016. OLO-nummer 2726651.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.