Aanvraag omgevingsvergunning Van Bossepad 1

Stadsdeel West -
14 februari 2020

Van Bossepad 3, 1051 MA: het wijzigen van de bestemming Groen naar Tuin-1, OLO 4953625

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.