Aanvraag omgevingsvergunning John Franklinstraat 69-H

Stadsdeel West -
8 november 2019

John Franklinstraat 69-H, 1056 TA: het samenvoegen van de John Franklinstraat 69 bg en 69- 1, OLO 4760941

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.