Aanvraag omgevingsvergunning Van Diemenstraat 206

Stadsdeel West -
8 november 2019

Van Diemenstraat 206, 1013 CR: het moderniseren van de antenne installatie aan de van Diemenstraat 206-380, OLO 4758807

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.