Aanvraag omgevingsvergunning Joos Banckersweg 12-H

Stadsdeel West -
15 maart 2019

Joos Banckersweg 12-H, 1056 EN: het maken van 2 kleine sparingen met bijbehorende lateien, OLO 4279015.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.