Aanvraag omgevingsvergunning kap Valentijnkade 6-H

Stadsdeel Oost -
17 april 2019

Valentijnkade 6-H 1094 SN: het verwijderen van 3 bomen, ingekomen op 16 april 2019, 4354247/HZ-WABO-2019-003613

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.