Ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ Amsterdam

Stadsdeel Oost -
18 juli 2017

Ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ hebben vrijgegeven voor terinzagelegging.

Plangebied

Het plangebied omvat de kavel van het Rijksmonument van de voormalige hoofdopzichterswoning aan de Bella Vistastraat in het Amstelkwartier (lokaal bekend Spaklerweg 24).

Omschrijving van het plan

Het plan omvat een regeling voor de herbouw van een historisch bijgebouw in de tuin van het perceel. Daarnaast wordt de vigerende bouwmogelijkheid om het hoofdgebouw uit te breiden ongedaan gemaakt ter bescherming van de monumentale waarde. De functie van het gebouw blijft -conform vigerend bestemmingsplan- wonen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ ligt met de daarbij behorende stukken, met ingang van 19 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalige hoofdopzichterswoning Bella Vistastraat’ , met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0363.M1706BPGST-OW01.

Voor de exacte inhoud van de stukken verwijzen wij u naar de locaties waar u de stukken kunt inzien.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Oost/Zuidoost, mw. N.A.E. van Offeren. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Oost/Zuidoost, mw. N.A.E. van Offeren, telefoonnummer 14 020 en emailadres n.van.offeren@amsterdam.nl.

Amsterdam, 18 juli 2017

burgemeester en wethouder

mr. A.H.P. van Gils

mr. E.E. van der Laan
burgemeester