Inspraak inrichting nieuw Bestuurlijk Stelsel

Stadsdeel CentrumĀ -
5 juli 2017

Het hoofdlijnenbesluit zoals dat op 15 februari door de gemeenteraad is genomen, is het uitgangspunt. De inspraak gaat over de nadere keuzes voor de inrichting van het bestuurlijk stelsel 2018, zoals is uitgewerkt in de concept verordening op het lokaal bestuur en de toelichting daarop. Deze concept stukken worden samen met de BenW voordracht van 4 juli en de notitie nadere keuzes bij de uitwerking van het bestuurlijk stelsel, vrijgegeven voor algemene inspraak en consultatie van de bestuurscommissies van de stadsdelen.

De inspraakperiode loopt vanaf 5 juli tot 6 september. De adviezen die hieruit naar voren komen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

Inspraakreacties kunnen verstuurd worden via e-mail: bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl

of per post:
Bestuurlijk Stelsel 2018, Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam.