Bekendmaking Vrijgave Inspraak Concept Investeringsnota Sloterdijk 2 Zuid

1 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 de Concept Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid met bijlagen vrijgegeven voor inspraak. In de Concept Investeringsnota staat het stedenbouwkundige plan met stedenbouwkundig kader beschreven. De inspraakperiode start 1 juli 2020 en loopt tot 2 september 2020. Tijdens deze periode kan iedereen een reactie indienen op de concept investeringsnota van Sloterdijk 2 zuid.

Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Sloterdijk 2 zuid

Het bedrijventerrein Sloterdijk 2 zuid is onderdeel van Sloterdijk West en is het gebied ten zuidwesten van station Amsterdam-Sloterdijk. Sloterdijk 2 zuid blijft een bedrijventerrein waar verdichting en intensivering van het gebied mogelijk wordt gemaakt. Het bestaande bouwprogramma van circa 90.000 m2 bvo (bruto vloeroppervlak) wordt uitgebreid tot minimaal 201.600 m2 bvo en maximaal 279.000 m2 bvo verdeeld over de huidige 5 blokken bestaande uit o.a. bedrijfsruimten, creatieve maakindustrie, kantoor en andere functies. De toekomstige ontwikkelingen die plaats vinden in het gebied dienen duurzaam en klimaatbestendig te zijn.


Naast dat Sloterdijk 2 zuid een werkgebied blijft, zal het gebied fungeren als stadsentree vanuit de westkant van Amsterdam. Aan de Basisweg zal daardoor een gemiddelde bouwhoogte toegestaan zijn van 60 meter boven maaiveld. Aan de Rhôneweg zal er een gemiddelde bouwhoogte van 40 meter zijn toegestaan zodat er samenhang ontstaat met het toekomstige Rhônepark. Het Rhônepark wordt in plaats van de huidige groenstrook een langgerekt park van circa 1 kilometer lang. Het Rhônepark zal een belangrijke rol gaan spelen als aangenaam uitloop-, lunch- en ontmoetingsgebied. Het wordt op termijn ook het dichtstbijzijnde park voor de vele duizenden nieuwe bewoners van Sloterdijk-Centrum. De openbare ruimte in het gebied wordt vernieuwd. Er komt meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers.

Concept Investeringsnota met bijlagen inzien

De Concept Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid met bijlagen is tijdens de inspraakperiode van 1 juli 2020 tot 2 september 2020 in te zien bij:

  • stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam

Voor het inzien van de stukken bij het stadsloket dient u een afspraak te maken via 14020.
Online zijn de stukken te bekijken op: https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterdijk-west/deelprojecten-sloterdijk-west/sloterdijk-2/

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode van 1 juli 2020 tot 2 september 2020 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat kan op onderstaande manieren:

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt samen met de definitieve Investeringsnota Sloterdijk 2 zuid (inclusief bijlagen) naar verwachting einde van dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden hierover van te voren geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u per e-mail en telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Deze kanalen dienen exclusief voor het stellen van vragen. Het is niet mogelijk om via deze weg een inspraakreactie in te dienen.