Kennisgeving inspraakprocedure conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV

27 juli 2020

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 30 juli 2020 de conceptwijzingen evenementenbeleid en APV vrijgegeven voor inspraak.

De belangrijkste hoofdpunten zijn:

  • Het wijzigen van de APV, waarbij deze zo wordt aangepast dat de uitzondering van de vergunningplicht op eendaagse evenementen wordt verruimd van 100 personen naar 250 personen; met de wijziging worden drempels voor organisatoren van kleinschalige buurtgerichte evenementen verlaagd, mits deze voldoen aan criteria op het gebied van geluid, ruimte en veiligheid. Bekijk het concept ‘APV-wijziging meldingsplicht (PDF, 194 kB)’.
  • Het wijzigen van een aantal locatieprofielen; op verzoek van de stadsdelen zijn bestaande locatieprofielen op onderdelen gewijzigd en is een enkel nieuw profiel opgesteld. Bekijk het concept ‘Locatieprofielen voor evenementenlocaties 2021 (PDF, 15 MB)’.
  • Het vaststellen van een handhavingstrategie evenementen waarmee een uniform kader wordt geboden voor handhaving van evenementenvergunningen; in de handhavingstrategie worden regels en instrumenten opgenomen om effectiever op te kunnen treden tegen hinder en overlast. Bekijk de ‘Handhavingstrategie evenementen (PDF, 124 kB)’ en 'Matrix handhavingsstappenplan (PDF, 382 kB)'.

Conceptwijziging evenementenbeleid en APV inzien:

De conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV zijn tijdens de inspraakperiode van 30 juli 2020 tot en met 10 september 2020 in te zien bij:

- Stadsloket Centrum, Amstel 1, Amsterdam.

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode van 30 juli 2020 tot en met 10 september 2020 kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Dat kan op onderstaande manieren:
- Per mail: u kunt uw reactie mailen naar inspraak.evenementen@amsterdam.nl.
- Per post: u kunt uw reactie schriftelijk indienen per brief.

Gemeente Amsterdam
T.a.v Stedelijk Evenementenbureau
Postbus 202
1000AE Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt, samen met de definitieve wijzigingen evenementenbeleid en APV, naar verwachting einde van dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden hierover van tevoren geïnformeerd.

Op 30 juni 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het vrijgeven voor inspraak van de APV-wijziging meldingsplicht, handhavingsstrategie en de locatieprofielen voor evenementlocaties. De reacties daarop van Amsterdammers en van de stadsdelen zijn inmiddels ontvangen. De inspraakperiode heeft veel reacties opgeleverd, ruim 350 stuks, van bewoners, belangenverenigingen en organisatoren van evenementen. Al deze reactie zijn meegenomen in deze nota van beantwoording (PDF, 520 kB).