Kennisgeving inspraak concept Investeringsnota Verdi deelplan 2

15 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt op grond van artikel 5 van de Inspraakverordening bekend dat de concept Investeringsnota Verdi deelplan 2, Zuidas voor inspraak ter inzage wordt gelegd.

Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer, wordt in delen ontwikkeld. De ontwikkelrichting met de thema’s verbinden, verdichten en vergroenen is in 2017 in de Principenota Verdi vastgelegd en daarna uitgewerkt in de Projectnota Verdi. Voor deelplan 1 is in september 2019 een investeringsnota vastgesteld. Nu wordt een Investeringsnota voorbereid voor deelplan 2. Onderdeel van het plan is het realiseren van een woonwijk van 500 - 600 woningen.

Terinzagelegging

De concept-Investeringsnota deelplan 2 ligt van 15 oktober tot en met 25 november 2020 ter inzage op de volgende adressen:

  • Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam;
  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 020. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.zuidas.nl of hier te downloaden.

Indienen zienswijzen

Gedurende de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op de concept Investeringsnota indienen. Dit kan per email via verdi.zuidas@amsterdam.nl of per post naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

  • Per post naar: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam.
  • Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via 020-5752111.

Zienswijzen worden betrokken bij de verdere bestuurlijke behandeling van het Investeringsbesluit. Ze worden beantwoord in een nota van beantwoording en voor zover aan de orde verwerkt in de Investeringsnota.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 4 november organiseert Amsterdam Zuidas tussen 19.30 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst over het plan. U kunt zich hiervoor via www.zuidas.nl aanmelden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend, dat kan uitsluitend op de hierboven voorgeschreven wijze.