Inspraak Verordening meldingsplicht sensoren

24 februari 2021

Het college maakt werk van de bescherming van de digitale rechten van de Amsterdammers, zodat de democratische waarden ook in de digitale stad gelden. Eén van de maatregelen die daartoe bijdraagt is het transparant en controleerbaar maken van de inwinning van data in de openbare ruimte.

Daarom wil het college de raad voorstellen om in de APV een meldingsplicht voor sensoren op te nemen. Bij sensoren gaat het niet alleen om camera’s, maar ook bijvoorbeeld om sensoren die de luchtkwaliteit meten, om sensoren die verkeersbewegingen tellen, of om intelligente reclameborden of wifi-trackers. De verplichting tot het melden geldt voor sensoren die met een professioneel doel zijn geplaatst en die geschikt zijn om data in de openbare ruimte in te winnen, en die zijn geplaatst door bedrijven, (onderzoeks-) instellingen of overheden. De plicht geldt niet voor particulieren die een sensor of smart apparaat hebben geïnstalleerd voor huiselijk gebruik, zoals een video-deurbel.

De eigenaar van een sensor krijgt de plicht tot het melden van de sensor en de gegevens die deze verzamelt. Voor nieuwe sensoren geldt vanaf de datum van inwerkingtreding dat deze binnen vijf dagen gemeld moeten worden. Deze plicht gaat vanaf 1 oktober 2021 gelden voor sensoren die op datum inwerkingtreding van deze verordening reeds in de openbare ruimte zijn geplaatst.

Het college zorgt voor een register van deze sensoren en de gegevens die zij verzamelen. Aan de hand van de gegevens uit het register kan een burger contact opnemen met de eigenaar van de sensor. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor vragen over nut en noodzaak. Maar het kan ook een verzoek zijn om de gegevens te mogen gebruiken.

Als een burger van mening is dat de sensor ten onrechte wordt ingezet, dan kan hij een klacht indienen bij de landelijk toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Stukken bekijken

U kunt de stukken hier online inzien:

De Verordening meldingsplicht sensoren ligt tijdens de inspraakperiode ook ter inzage bij:

  • Stadsloket Centrum, Amstel 1.

Het stadsloket is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Als u de stukken bij het stadsloket wilt bekijken, moet u een afspraak maken via telefoonnummer 14 020.

Geef uw mening

Van 1 maart 2021 tot en met 25 april 2021 kunt u op verschillende manieren reageren op de Verordening meldingsplicht sensoren:

Gemeente Amsterdam

t.a.v. projectgroep Verordening meldingsplicht sensoren
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

  • Stadsloket Centrum: U kunt op het Stadsloket Centrum, Amstel 1, een inspraakformulier invullen.
  • Gesprekstafel: de data voor deze online bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.

Gesprekstafels

De gemeente organiseert online gesprekstafels over de Verordening meldingsplicht sensoren. U kunt tijdens de gesprekstafels vragen stellen en meepraten.Binnenkort kunt u zich via de website van de gemeente Amsterdam voor één van deze tafels aanmelden. Na aanmelding krijgt u meer informatie over het meedoen aan een bijeenkomst.

Na de inspraakperiode

Wij verwerken alle reacties in een Nota van Beantwoording. Deze is naar verwachting half mei 2021 klaar. De Nota van Beantwoording en het definitief raadsvoorstel Verordening meldingsplicht sensoren worden op 25 mei 2021 door het college van Burgemeester & Wethouders vastgesteld. Op 23 juni vindt vervolgens bespreking in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering plaats. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad in de vergadering van 7 en 8 juli 2021 over het voorstel.