Inspraak Concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten

20 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 12 mei 2020 de concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten vrijgegeven voor inspraak.

Waar gaat de concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten over? De Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) is op 1 januari 2018 inwerking getreden. Ter voorbereiding op deze wetgeving is in 2016 en 2017 een nulmeting op alle BAG geregistreerde woonboten uitgevoerd. Tijdens de nulmeting zijn een aanzienlijk aantal overtredingen geconstateerd , onder andere ten aanzien van maatvoering in de ligplaatsvergunning en bestemmingsplansituatie. Bij ca. 1.625 woonboten is een afwijking geconstateerd waarbij een belangrijk deel voor legalisatie in aanmerking komt.

Handhaving

Op basis van vaste jurisprudentie is de gemeente in beginsel verplicht tot handhaving van geconstateerde overtredingen. Handhaving van alle geconstateerde overtredingen zou een te groot beslag op de beschikbare capaciteit leggen. Om deze reden is er voor de afhandeling van de handhavingszaken een projectmatige aanpak opgesteld, die voorziet in fasering, prioritering, maatwerk in handhaving en een eenduidige meetmethode. Hierbij wordt voorrang gegeven aan excessen: ernstige constructieve veiligheids-, gezondheids- en welstandsproblematiek en niet vergunde woonboten. De benodigde gelden voor de uitvoering van de Aanpak Nulmeting Woonboten zijn opgenomen in de voorjaarsnota.

Stukken inzien

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder een zienswijze over de concept Aanpak Nulmeting Woonboten inclusief de Handhavingsstrategie Woonboten naar voren brengen. u kunt uw zienswijze zowel digitaal als schriftelijk kenbaar maken.

  • Per mail kunt u uw zienswijze sturen naar h.elgersma@amsterdam.nl.
  • Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de projectleider Woonboten de heer H. Elgersma, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.