Inspraak op feestverlichting

20 november 2020

Het college van B&W streeft naar een veilige, prettige en rustige openbare ruimte. In de herfst- en wintermaanden wordt de openbare ruimte in (winkel)straten vaak versierd met feestverlichting. Deze toevoegingen zorgen voor een feestelijk tintje, maar feestverlichting kan soms ook erg aanwezig en afleidend zijn. Daarom zijn heldere regels nodig om de balans te bewaken.

Het college van B&W is van plan om feestverlichting aan te wijzen als een voorwerp waarvoor geen objectvergunning nodig is. Hiermee ontstaat minder papierlast voor bewoners en ondernemers, omdat er geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Dat betekent níet dat straks ook alles kan en mag. De gemeente stelt regels op over onder andere de periode waarin de feestverlichting mag hangen en de tijdstippen waarop het mag branden.

In stadsdeel Centrum worden daar extra regels aan toegevoegd over de vormgeving en de uitstraling van de verlichting, om het historische straatbeeld te beschermen. Deze nadere regels hebben alléén betrekking op stadsdeel Centrum. De reden daarvoor is dat de unieke bebouwing van stadsdeel Centrum – met veel rijksmonumenten en het UNESCO-werelderfgoed – gebaat is bij een zekere terughoudendheid in de feestverlichting.

Voor het bevestigen van feestverlichting in bomen en voor het plaatsen van objecten op de straat die ook vallen onder feestverlichting, zoals verlichte sculpturen of kerstbomen, blijft de vergunningsplicht onverminderd van kracht.

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment heeft u voor het aanbrengen van feestverlichting langs of boven de openbare weg een objectvergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 4.5 APV, lid 1). Die vergunningsplicht geldt bijvoorbeeld als u verlichting boven de straat wil hangen, maar ook voor feestverlichting aan een gevel. Dit is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam. Daarin is opgenomen dat je een vergunning nodig hebt voor het aanbrengen of plaatsen van objecten op, aan, in of boven de weg. Onder het begrip ‘op of aan de weg’ vallen ook objecten die zich niet daadwerkelijk op of boven de weg bevinden, maar die wel een relatie hebben met de openbare weg of een uitstraling hebben naar de weg. Feestverlichting heeft natuurlijk een uitstraling naar de weg, maar over het algemeen vinden we dat juist positief: het brengt gezelligheid en fleurt de donkere dagen op. Het college heeft het voornemen deze vergunningsplicht op te heffen: er is dan géén objectvergunning meer nodig om dergelijke feestverlichting aan te brengen.

Om toch grip te houden op de feestverlichting in de stad bereiden de stadsdelen nadere regels voor over de periode waarin de feestverlichting mag hangen en de tijdstippen waarop het mag branden. Onderdeel van deze regels is ook een meldplicht, die de huidige vergunningsplicht vervangt. Dat betekent dat er een melding gemaakt moet worden voordat de feestverlichting wordt opgehangen. Indien blijkt dat de feestverlichting niet aan de regels voldoet, kan de gemeente hierop handhaven. In stadsdeel Centrum worden ook regels voorbereid over de vormgeving en de uitstraling van de feestverlichting.

Wat betekent dit voor u als ondernemer of bewoner?

Op dit moment moet u een objectvergunning aanvragen als u feestverlichting wilt aanbrengen op, aan, in of boven de weg, inclusief feestverlichting in de nabijheid van de weg die een duidelijke relatie heeft met, of een uitstraling heeft naar, de weg (op basis van artikel 4.3 van de APV). De vergunningsplicht geldt op dit moment dus ook voor feestverlichting op gevels die uitstraalt naar de openbare ruimte. Het voornemen dat nu ter inspraak ligt, is om deze vergunningsplicht op te heffen. De vergunningsplicht wordt vervangen door een meldplicht. U hoeft dan alleen nog een melding te doen voordat u de feestverlichting ophangt, mits uw feestverlichting aan de regels voldoet. Feestverlichting melden bij de gemeente kan via een eenvoudig webformulier. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de feestverlichting aan alle regels voldoet die het betreffende stadsdeel hiervoor heeft vastgesteld.

Dit betekent dat de regels en de meldplicht ook betrekking kunnen hebben op feestverlichting aan de gevel, als die opvallend is en een invloedrijke uitstraling op de openbare weg heeft. Daarvan is sprake als feestverlichtingselementen aan gevels een grootte hebben van meer dan 1m² in oppervlakte en/of meer dan 10% van een gevel innemen. Dat betekent dat u ook voor het verlichten van uw eigen woning, winkel of gebouw te maken kunt krijgen met regels en een meldplicht.

Voor het plaatsen van objecten op de straat bij wijze van feestverlichting blijft de vergunningsplicht ook in de nieuwe situatie onverminderd van kracht. Als u bijvoorbeeld een kerstboom, verlichte kerstman, lichtgevend rendier, staanders met verlichting of ander object in de openbare ruimte wilt plaatsen, heeft u dus altijd een objectvergunning nodig. Ook voor het aanbrengen van feestverlichting in bomen in de openbare ruimte blijft een objectvergunning benodigd.

Deze beleidswijziging heeft géén betrekking op de omgevingsvergunning die verplicht kan zijn voor het aanbrengen van permanente wijzigingen aan de gevel zoals ankerpunten, haken of stekkerdozen ten behoeve van de feestverlichting. De wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsvergunningen blijft onveranderd van kracht.

Inspraak

Het voornemen om feestverlichting aan te wijzen als categorie objecten waarvoor geen objectvergunning vereist is, is vrijgegeven voor inspraak. In dezelfde periode kunt u óók inspreken op de nadere regels die aan feestverlichting worden verbonden, waaronder de meldplicht. Deze regels zijn vrijgegeven voor inspraak door de dagelijks besturen van de stadsdelen. U kunt de betreffende documenten hieronder downloaden:

Van 23 november 2020 tot en met 21 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzingen ten aanzien van feestverlichting:

Gemeente Amsterdam
Verkeer & Openbare ruimte
T.a.v. mevrouw A. Oudshoorn
Postbus 95089
1090 HB Amsterdam

Na de inspraakperiode

Wij verwerken alle reacties in een nota van beantwoording. Dit is naar verwachting in april 2021 gereed. De nota van beantwoording gaat naar het college van B&W en het dagelijks bestuur van de zeven stadsdelen. Naar verwachting wordt het definitieve besluit over feestverlichting genomen in het tweede kwartaal van 2021. Het besluit gaat naar de gemeenteraad ter kennisname.