Stemmen bij volmacht verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019

14 februari 2019

De burgemeester van Amsterdam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van:

 • de Provinciale staten van Noord-Holland
 • het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • het Hoogheemraadschap Rijnland

een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag

  1. Formulieren voor een aanvraag om bij volmacht te stemmen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Stadsloketten of te downloaden van de website: www.amsterdam.nl/verkiezingen
  2. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 15 maart 2019, ontvangen zijn bij de gemeente. De aanvrager dient op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) als kiezer in de gemeente te zijn geregistreerd.
  3. Degene die zich bereid heeft verklaard om als gemachtigde op te treden, moet op 4 februari 2019 ook als kiezer in de provincie of het waterschap zijn geregistreerd.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
  5. De volmachtgever kan de verstrekte volmacht niet intrekken of in persoon aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas

  1. De kiezer kan na ontvangst van de stempas zonder nadere tussenkomst van de gemeente een andere kiezer, binnen de gemeente , machtigen zijn/haar stem uit te brengen.
  2. Deze aldus te machtigen kiezer dient binnen de gemeente de stemmen uit te brengen.
  3. De machtiging vindt plaats door overdracht van de stempas. Het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas dient volledig ingevuld te worden. Bij de overdracht dienen zowel de volmachtgever als de gemachtigde het volmachtbewijs te ondertekenen.
  4. De machtiging kan plaatsvinden tot op de dag van de stemming.

De gemachtigde brengt de volmachtstem uitsluitend gelijktijdig met de eigen stem uit. Een gemachtigde kan niet meer dan twee volmachtstemmen per stemming uitbrengen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Basisinformatie, Bureau Verkiezingen, bereikbaar per e-mail: verkiezingen@amsterdam.nl of telefoon: 020 253 9148, en bij de Stadsloketten.

Zie ook: www.amsterdam.nl/verkiezingen

Amsterdam, 4 februari 2019