Stemmen in een andere gemeente, verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019

14 februari 2019

De burgemeester van Amsterdam maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van:

 • de Provinciale staten van Noord-Holland
 • het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • het Hoogheemraadschap Rijnland

een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen de provincie / het waterschap. Aan de kiezer die het is toegestaan om in een andere gemeente deel te nemen wordt een kiezerspas verstrekt. De kiezerspas kan schriftelijk of mondeling worden aangevraagd. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijk verzoek

  1. Formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de stadsdelen of te downloaden van de website: amsterdam.nl/verkiezingen
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 15 maart 2019, ontvangen zijn bij de gemeente. De aanvrager dient op 4 februari 2019 (kandidaatstelling) als kiezer in de gemeente te zijn geregistreerd.
  3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

Mondeling verzoek

  1. Na ontvangst van de stempas kan de kiezer zich onder overlegging van de stempas en een identiteitsbewijs melden bij de afdeling Burgerzaken van een stadsdeel. Hij/zij dient op 4 februari 2019 (kandidaatstelling) als kiezer in de gemeente te zijn geregistreerd.
  2. Het mondeling verzoek kan plaatsvinden tot op de dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 19 maart 2019 tot 12.00 uur.
  3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

Het verzoek wordt niet ingewilligd indien de verzoeker reeds via een schriftelijke procedure toestemming heeft verkregen om zijn/haar stem bij volmacht uit te brengen. De kiezer die een kiezerspas heeft ontvangen kan uitsluitend met deze pas aan de verkiezingen deelnemen. Aan de kiezer wiens kiezerspas in het ongerede is geraakt, wordt geen nieuwe verstrekt.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas voor de provinciale verkiezingen, kan zich aanmelden bij een stembureau naar keuze in de provincie Noord-Holland en voor het waterschap bij een stembureau gelegen binnen de grenzen van het desbetreffende waterschap.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Basisinformatie, Bureau Verkiezingen, bereikbaar per e-mail: verkiezingen@amsterdam.nl of telefoon: 020 253 9148, en bij de Stadsloketten.

Zie ook: www.amsterdam.nl/verkiezingen

Amsterdam, 4 februari 2019