Ontwerpbestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan

26 september 2018

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 18 september 2018 het ontwerpbestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt begrensd door een spoorweg van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB), een spoorweg van ProRail en de Rijksweg A4. De hulpwarmtecentrale (HWC ) wordt gerealiseerd nabij de Johan Huizingalaan 801 in Amsterdam. Deze locatie ligt nabij het knooppunt 'De Nieuwe Meer' (ten noorden van de Rijksweg A4 en ten westen van de Rijksweg A10-west).
Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas en is gelegen in het stadsdeel Nieuw-West.
Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een HWC mogelijk. De nieuwe HWC zal bestaan uit vijf gasgestookte warmteketels, ieder met een thermisch (input/output) vermogen van 33/30 MWth en een rendement van 92%.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een eindbestemming ‘Bedrijf’ voor de gronden waarop de HWC wordt gerealiseerd. Daarnaast legt het voorliggend ontwerpbestemmingsplan het bij een HWC met dit vermogen behorende gezoneerde industrieterrein vast, alsmede de bijbehorende geluidzone. Die geluidzone maakt het enerzijds mogelijk voor een grote lawaaimaker om, kort gezegd, lawaai te maken en beschermt anderzijds in de nabijheid gelegen (toekomstige) woningen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

Het ontwerpbestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1805BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Amsterdam.
Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de Gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de Gemeente Amsterdam, directie Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 575 2124.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 26 september 2018 
burgemeester en wethouders,

W.G.H.M. Rutten
Waarnemend gemeentesecretaris

F. Halsema 
burgemeester