Pad tot huidige pagina

Beroep instellen tegen een besluit van de Bestuurscommissie stadsdeel Zuid

Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u, als u belanghebbende bent bij het besluit, vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. U moet wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of gegronde redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Amsterdam
sector bestuursrecht
Postbus 75399
1070 AJ Amsterdam

Of digitaal via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Vermeld in uw beroepschrift altijd:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening;
- het besluit waartegen u beroep instelt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
- waar mogelijk een afschrift van het besluit waartegen u beroep instelt;
- waarom u beroep instelt.

Schorsende werking
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u beroep instelt geldig blijft totdat over uw beroep is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.