Inspraak concept Nota Bodembeheer Gemeente Amsterdam

5 juni 2019

Het college heeft op 28 mei jl. ingestemd met de terinzagelegging van de geactualiseerde concept Nota Bodembeheer Gemeente Amsterdam.

In de Nota Bodembeheer is het Amsterdamse beleid met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgelegd. De Nota geeft het kader voor (her)gebruik van grond en/of baggerspecie, bodemonderzoek en bodemsanering in Amsterdam. In de Nota Bodembeheer van Amsterdam is afstemming gerealiseerd tussen het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. De bodemkwaliteitskaart, welke een beeld geeft van de gemiddelde kwaliteit van de bodem, is een bijlage van de Nota.

Vanaf  5 juni wordt de concept-Nota Bodembeheer (incl. bijlagen) voor de duur van 6 weken (t/m 17 juli) ter inzage gelegd.

  • Een digitale versie is hier te downloaden
  • Een papieren versie is in te zien op het adres Amstel 1.

Uw reactie op of vraag over de concept Nota Bodembeheer kunt u t/m 17 juli 2019 richten aan bodem@amsterdam.nl. onder vermelding van ‘Nota Bodembeheer’.

Bijlagen:

concept Nota Bodembeheer (PDF, 1.5 MB)

bijlage bij_concept Nota Bodembeheer (PDF, 6.1 MB)

toepasbeleid infographic (PDF, 106 kB)

kelder graven infographic (PDF, 128 kB)

lood tuin infographic (PDF, 128 kB)

tuin ophogen infographic (PDF, 144 kB)